bạn sẽ không thể xem các truy vấn theo thành phần. - Chia sẽ miễn phí Top