Nhập nội dung văn bản của bạn vào khung bên dưới để bắt đầu đếm các ký tự hiện có trong văn bản:

Kết quả đã đếm: